Arthur


Food Heart  

 

TYMOR YR HYDREF 2016

AUTUMN TERM 2016

Blynyddoedd / Years 4 &5

BWYD/ FOOD 

Iaith – Adrodd yn ôl; cyfarwyddiadau; disgrifiadau; storïau hanesyddol; rysáit; cerddi; gwaith geiriadur; erthygl papur newydd. Ymarferion Llythrennau a Synau a Read Write Inc.

 

Language – Recount; instructions; descriptions; historical stories; recipes; poems; dictionary work; news paper articles. Read Write Inc and Letters and Sounds (in Welsh).

 

 

Mathemateg - Rhif; gwerth lle; siâp; gofod a mesur; ffracsiynau; datrys problemau; graffiau; mesur; amser; tebygolrwydd; y pedair rheol.

Maths - Number; place value; shape; space and measurement; fractions; problem solving; probability; graphs; measures; time; consolidation of the four rules of number.

 

 

Gwyddoniaeth:  Astudio grwpiau bwyd e.e. pa fwydydd sydd angen ar y corff i dyfu’n iach? Ymchwilio i effaith gwers ar wahanol ddefnydiau; ymholi gwyddonol, sgiliau ymchwilio- parwf teg.

Science: Studying food groups e.g. what foods are required for healthy growth? Investigating heating various materials; changing materials; scientific enquiry; investigative skills- fair testing.

 

Hanes –Yr Ail Ryfel Byd.

History – Second World War.

 

Daearyddiaeth : Astudio ardal gyferbyniol – Ffrainc

Geography: Studying a contrasting locality – France

 

 

Addysg Grefyddol: Edrych ar ddathliadau o fewn gwahanol grefyddau gan gynnwys Diolchgarwch a Nadolig mewn Cristnogaeth a Diwali.

Religious Education: Learning about festivals within different religions including Harvest and Christmas in Christianity and Divali.

 

Celf: Astudio artistiaid sy’n canolbwyntio ar fwyd e.e. Paul Cezanne. Dysgu am gelf ‘bywyd llonydd’; creu a gwerthuso.

Art: Studying artists that focus on food e.g. Paul Cezanne. Learn about ‘still-life’; create and evaluate.

 

 

Cerdd : Gwrando ac ymateb i gerddoriaeth gan gynnwys darnau o Gymru. Dysgu am offerynnau’r gerddorfa, a’r delyn yn benodol. Cyfansoddwr y tymor – Karl Jenkins.

Music : Listening and responding to various pieces including famous Welsh music. Composing, singing and appraising Composer of the term – Karl Jenkins.

 

Addysg Gorfforol: Gymnasteg, gemau tîm.

P.E – Gymnastics and team games.

 

 

Dylunio a Thechnoleg – dylunio, creu a gwerthuso bisged.

Design and Technology – design, make and evaluate a biscuit.

  

Bydd disgyblion yn datblygu sgiliau llythrennedd, rhifedd a Th.G.Ch. ar draws y cwricwlwm.

 

Pupils will develop literacy, numeracy, I.C.T. and social skills across the curiculum.

 

 

Thema

 

Dyma fydd gwaith Dosbarth Arthur yn ystod Tymor yr Haf 2016 

 

This is what Arthur will be studying during the Summer Term 2016

 

  

 

Thema – TYFIANT

 

Theme – GROWTH

 

 

 

Iaith: Storiau, Hunangofiant, Disgrifiadau, Cerddi, Dramau

 

Language: Stories, Autobiographies, Descriptions, Poems, Plays

 

 

 

Mathemateg: Ffracsiynau, degolion ac unedau metrig, Strategaethau lluosi, adio a rhannu, Datrys problemau, Rhesymu gyda rhif, Graffiau, Cynhwysedd, Cymhareb, cyfannedd a chanrannau, Asesiadau

 

Mathematics: Fractions, decimals and metric units, Solving real-life problems, Reasoning about numbers, Ratio, proportion and percentages, Capacity, Time, Assessments

 

 

 

Gwyddoniaeth: Prosesau Bwyd a Phethau Byw

 

Science: Life Processes and Living Things

 

 

 

Hanes: Y Diwydiant Gwlan

 

History: The Woollen Industry

 

 

 

Daearyddiaeth: Arfordir

 

Geography: Coasts

 

 

 

Addysg Grefyddol: Crefyddau'r byd - Y Creu

 

Religious Education: World Religions -Creation

 

 

 

Dylunio a Thechnoleg: Cylchedau trydanol - Gem

 

Design and Technology: Electrical Circuit -Game

 

  

 

Cerdd: Ymestyn Elfennau Cerdderol.

 

            Cyfansoddwr y tymor -Grace Williams

 

Music: Extending musical elements

 

            Composer of the term- Grace Williams

 

 

 

Celf: Paentio, Collage a braslunio. Arlunydd y Tymor-

 

         Henri Rousseau

 

Art: Painting, collage, sketching. Artist of the term-

 

        Henry Rousseau

 

 

 

Addysg Gorfforol: Gemau, Athletau

 

P.E.: Team games, Athletics

 

 

 

ICT: Coding, Cross Curricular activities

 

TGCh: Codio, Gweithgareddau traws y Gwricwlaidd

 

 

 

Bydd disgyblion yn datblygu sgiliau llythrennedd, rhifedd a Th.G.Ch. ar draws y cwricwlwm.

 

Pupils will develop literacy, numeracy, I.C.T. and social skills across the curiculum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newyddion

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cooltext1701944504