Caradog


Croeso 

 

 

Newyddion

Thema

Theme – food. This term your child will be studying the following topics:                                                                                                                             Thema – bwyd. Y tymor hwn bydd eich plentyn yn astudio y themâu canlynol:

Mathematics – Place value, rounding, use of calculator, understand 4 rules, fractions, decimals and percentages, ratios and proportions, data handling, properties of shapes, measure, 24 hr clock and money.

Mathemateg - Gwerth lle, talgrynnu, defnyddio cyfrifiannell, deall 4 rheol, ffracsiynau, degolion a chanrannau, cymhareb a chyfrannedd, trin data, adnabod priodweddau siapiau, mesur, cloc 24 awr ac arian.

Language – Big Writing

English – class novel ‘Friend or Foe’, Roald Dahl, comprehension, recipes, poetry, spelling and grammar.        Welsh –  portraits and self portraits, recounts, factual writing, articles, posters, adverts, instructions, poetry, spelling and grammar. 

Iaith – Geirio Gwych

Saesneg - Darllen a gwrando ar nofel ‘Friend or Foe’ gan Michael Morpurgo ac ymateb iddi.

Darllen a deall, ryseitiau, barddoniaeth, sillafu a gramadeg.

Cymraeg – Geirio Gwych

Portreadau a hunanbortreadau, darnau dwyn i gof, ysgrifennu ffeithiol, erthyglau, hysbysebion, cyfarwyddiadau, barddoniaeth, sillafu a gramadeg.

Science – Healthy Living, Balanced diet, Food chains, Changes including reversible changes and the effect of one material on another.

Gwyddoniaeth – Byw’n Iach, Diet Cytbwys, Cadwynau Bwyd, Newidiadau yn cynnwys rhai cildroadwy ac effaith un deunydd ar y llall.

 Geography – National Parks of Wales.

Daearyddiaeth – Parciau Cenedlaethol.

 History – Second World War, Background to the war. Who was involved?  Who were the main characters? The effects of war on children. Evacuation. The history of Anne Frank.

Hanes – Yr Ail Ryfel Byd – Cefndir a dechrau rhyfel, Pwy oedd yn ymladd? Pwy oedd y prif gymeriadau? Effaith y rhyfel ar blant. Hanes Anne Frank.

 Art – Skill: paint mixing, printing. Artists of the term: Cezanne – sketching and imitating their work.

Celf – Astudio gwaith Cezanne.

Design Technology – Food – Design and make biscuits.

Dylunio a Thechnoleg – Dylunio a gwneud bisgedi.

 Music – Music of WW2.

Cerddoriaeth – Cerddoriaeth yr Ail Ryfel Byd.

 Religious Education – Celebrations of world’s religions

Addysg Grefyddol – Dathliadau crefyddau’r byd.

 Physical Education – gymnastics and team games.

Addysg Gorfforol – gymnasteg a gêmau tîm.