Deio


 

 Gif Ffrwythau

 

Theme

 

Sgerbwd Syniadau:  Dosbarth Taran a Deio

 

 

 

Datblygiad Personol a Chymdeithasol, Lles ac Amrywiaeth Ddiwylliannol / Personal and Social Development and Cultural Diversity

 

Ffrindiau/Friends

 

Glendid/Hygiene

 

Amser cylch/Circle time

 

Gofalu am fywyd gwyllt/Careing for wildlife

 

 

 

Syniadau staff / Staff ideas

 

Diogelwch  yn y gegin/ Safety in the kitchen

 

Cadw’n heini a bwyta’n iach/Keep fit and healthy eating

 

Rheolau ysgol / School rules

 

Ymgatrefu yn yr ysgol/Settling into school life

 

Diolchgarwch/Thanksgiving

 

 

 

Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu / Language, Literacy and Communication Skills

 

Storiau am fwyd: Y Bachgen Bach Sinsir, Taid a’r sosej, Clinc Clanc Clonc, Elen Benfelen, Douglas a’r Gacen Fêl/ Stories regarding food: The Ginger Bread Man, Clinc Clanc Clonc, Goldilocks and The Three Bears, Douglas and The Honey Cake.

 

Dysgu caneuon yn ymwneud a bwyd/Learn songs regarding food

 

Dysgu enwau ffrwythau a llysiau / Learn names of fruit and vegetables

 

Ysgrifennu llythr/Write a letter.

 

 

 

Syniadau staff / Staff ideas

 

Chwarae rôl gweithwyr bwyd- cogydd, groser, pobydd, ffermwr...... / Role play – chef, grocer, baker, farmer...

 

Ymweld â phopty / Visit a bakery

 

Dysgu hwyangerddi a chaneuon / Learn nursaery rhymes and songs

 

Creu caffi iach / Create a caffe.

 

 

 

Datblygiad Mathemategol / Mathematical Development

 

Siopa bwyd / Food shopping

 

Mesur cynhwysion ar gyfer coginio / Measuring ingredients for cooking

 

Creu rocedi 2D/3D Tân Gwyllt/Create 2D/3D rockets for fireworks night

 

 

 

Syniadau staff / Staff ideas

 

Chwarae rôl siop- trîn arian / Role play corner – shop – dealing with money

 

Creu graff hoff fwyd / Creating a graph of our favourite food

 

Creu siapiau allan o frechdanau/bisgedi / Creating different shapes using food

 

Amser- trefnu prydiau bwyd y dydd brecwast cinio, swper / Time – breakfast, lunch, supper

 

 

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd / Knowledge and Understanding of the World

 

Ymweld â’r Gerddi Botaneg / Visit The Botanical Gardens

 

Blasu bwyd / Food tasting

 

Pum synhwyrahau / Five senses

 

Ble a sut mae llaeth yn cael ei gynhyrchu?/ Where and how is milk produced?

 

Nodweddion yr hydref/Autum features

 

Beth mae adar yn bwyta yn yr hydref/gaeaf? / What do the birds eat during the autumn/winter months?

 

Garddio a thyfu llysiau / Gardening and growing vegetables

 

Ymweld â siop/archfarchnad / Visit a shop/supermarket

 

Ffrwyth yr Hydref / Fruits of Autumn

 

 

 

Syniadau staff / Staff ideas

 

Cymharu bwydydd Cymreig a bwyd tramor (llyfr Sypreis Handa) / Compareing food fron Wales and abroad.

 

Cynhaeaf slawer dydd a heddiw / Harvest past and present.

 

Gofalu am yr ardd/Gardening.

 

 

 

Datblygiad Creadigol / Creative Development

 

Peintio ac argraffu gan ddefnyddio bwyd/Using food to paint and print

 

Canu Hwiangerddi/Nursery Rhymes

 

Creu offerynau allan o adnoddau ail-gylchu/Creating instruments using recycled materials e.e from kitchen utensils.

 

Creu Bwgan Brain/Create a Scarecrow.

 

 

 

Syniadau staff / Staff ideas

 

Efelychu gwaith Guiseppe Arcimboldo / Study Guiseppe Arcimboldo art work

 

Creu bwyd allan o glai/Create food from modeling materials

 

Lliwiau’r Hydref/Autumnal colours

 

Gweithgareddau Nadolig/Christmas Activities.

 

 

 

Datblygiad Corfforol / Physical Development

 

Symud i gerddoriaeth / Movements to music

 

Gemau buarth / Playground games

 

Sgiliau sisiwrn / Cutting skills

 

 

 

Syniadau staff / Staff ideas

 

Gymnasteg, gwaith llawr/ Gymnastics, floor work

 

Defnyddio cyllell a fforc / Using a knife and fork

 

 

Addysg Grefyddol / Religious Education

 

Pwysigrwydd dweud DIOLCH / Importance of saying THANKYOU

 

Dathliadau/Celebrations

 

 

 

Syniadau staff / Staff ideas

 

Diolchgarwch / Thanksgiving

 

Diwali / Divali

 

Nadolig / Christmas

 

 

 

 

Newyddion