Penfro


 

Banner Led

Mr Davies

 

Penfro

Thema

Croeso i Ddosbarth Penfro

Welcome to Dosbarth Penfro

Summer Term 2016

Dosbarth Penfro

Tymor yr Haf 2016 

Frozen Samme Mejias 6 

 Thema – TYFIANT

Theme – GROWTH

 

Iaith: Storiau, Hunangofiant, Disgrifiadau, Cerddi, Dramau

Language: Stories, , Descriptions, Poems, Big Write 

Mathemateg: Ffracsiynau, unedau metrig, strategaethau lluosi, adio, tynnu a rhannu, datrys problemau, rhesymu gyda rhif, graffiau, cynhwysedd, cymhareb, cyfannedd a chanrannau, Asesiadau

Mathematics: Fractions, metric units, solving real-life problems, reasoning about numbers, capacity and volume, time, assessments 

Gwyddoniaeth: Prosesau Bwyd a Phethau Byw

Science: Life Processes and Living Things

Hanes: Terfysgoedd Rebecca,

History: Rebecca Riots

Daearyddiaeth: Tir ysgol

Geography: The school grounds

Addysg Grefyddol: Crefyddau'r byd - Y Creu

Religious Education: World Religions -Creation  

Celf: Paentio, Collage a braslunio: Henri Rousseau

Art: Painting, collage, sketching: Henri Rousseau

Addysg Gorfforol: Gemau, Athletau, Mabolgampau

P.E.: Team games, Athletics, Sports day

ICT: Coding, Cross Curricular activities, J2e, Hwb

TGCh: Codio, Gweithgareddau traws gwricwlaidd, J2e, Hwb

 

Bydd disgyblion yn datblygu sgiliau llythrennedd, rhifedd a TGCh. ar draws y cwricwlwm.

Pupils will develop literacy, numeracy, ICT and social skills across the curriculum.

P.E Dydd Iau/Thursday

Nofio/Swimming: Dydd Mercher/Wednesday

Newyddion

Lawr llwytho app ClassDojo yma:

      Dojo

Lawr llwytho app Sumdog yma:

Sumdog

 

Sports Relief ar Dydd Gwener 18 Mawrth, gwisgwch fel eich hoff chwaraewr (£1). Diwrnod llawn o weithgareddau chwaraeon - llawn hwyl!

 Sport Relief 2016

 

Er mwyn i ddosbarth Penfro i ennill y cwpan, rhaid iddynt gael y presenoldeb gorau yn yr ysgol gyfan. Allwn ni wneud hynny? Ie gallwn!

 

Attendance

 

Flag Of Wales

 

Flag Of Wales

Crayon