Pwyll


 

Croeso I Ddosbarth Pwyll

 Mojo

Thema

Dyma fydd gwaith Dosbarth Pwyll yn ystod Tymor yr Hydref 2016:

This is what we will be studying during the First Term 2016:

 

Thema y Tymor: Bwyd

Theme of the Term: Food

 Eat Healthy

Iaith: Gweithgareddau Geirio Gwych yn cynnwys ysgrifennu mewn arddull sy'n perswadio a chyfarwyddiadau. Ymarferion llythrennau a synnau amrywiol gan gynnwys Read Write Inc. i ddatblygu geirfa a sillafu.

Language: Big Write writing activities including persuasive writing and instructions. Practise phonemes and graphemes, including Read Write Inc. to develop vocabulary and improve spelling.

Mathemateg: Rhif, Gwerth lle, Siap, Gofod a Mesur, Ffracsiynnau, Datrys Problemau ac y bedair rheol.

Mathematics: Number, place value, shape, space and measurement, fractions, problem solving, consolidation of the four rules

Gwyddoniaeth: Bwyd

Science: Food

Dylunio a Thechnoleg: Bisgedi

Design and Technology: Biscuits

Hanes: Yr Ail Ryfel Byd

History: Second World War

Daearyddiaeth: Botswana

Geography: Botswana

Celf: Giuseppe Arcimboldo

Art: Giuseppe Arcimboldo

Addysg Grefyddol: Dathlu

Religious Education: Celebrations

Cerddoriaeth: Yr Ail Ryfel Byd

Music: Second World War

Addysg Gorfforol: Gymnasteg a Gemau Tim

Physical Education: Gymnastics and Team Games

 

Dydd Mawrth: Addysg Gorfforol

Tuesday: Physical Education

Bydd y disgyblion yn datblygu sgiliau llythrennedd, rhifedd a TGCh ar ddraws y cwricwlwm.

Pupils will develop literacy, numeracy and I.C.T. skills across the curriculum.

Newyddion

Nrvbqm2hrmofpgczr9v9

 

 IMG 0354