Taran


Cooltext1700464331 1

 

 

 

Thema Cartrefi/ Homes

Tymor y Gwanwyn/ Spring Term

Datblygiad Personol a Chymdeithasol, Lles ac Amrywiaeth Ddiwylliannol

 • Ffrind da- dangos i’r blaidd sut i fod yn ffrind/ Show the wolf how to be a great friend
  • Gweithio gyda’n gilydd/ Work with others
  • Diogelwch – yn y cartref- gegin/ Safety at home
  • Pwy sy’n ein helpu yn y cartref?/ Who helps us at home
  • Helpu a bod yn garedig/ Help and be kind to others

 

Syniadau staff

 • Amser cylch/ Circle time
  • Pobl arbennig sy’n helpu pobl di-gartref./ People who help those in need
 • Rheolau’r ardd/ Outdoor area rules
  • Garddio/ Gardening
 • Teimladau yn ein tŷ -Pa ystafell yn y tŷ sydd yn gwneud ni’n hapus?/ Rooms that make us happy at home
 • Diwrnod Santes Dwynwen- teimlad cariad/ Saint Dwynwens day
  • Hylendid coginio/ Cooking and hygiene
 • Heddlu yn ymweld i siarad am ddiogelwch yn y tŷ/pobl ddieithr/ Stranger Danger

Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu

 • Darllen, trefnu a ail-ddweud stori ‘Tri Mochyn Bach’/ Read and sort ‘Three Little Pigs story’
 • Ysgrifennu gyda sment / Write with cement
 • Gofyn cwestiwn i’r inuit- cadair poeth/ Question an inuit
 • Chwarae rôl- Asiant tai- ysgrifennu apwyntiadau, siarad ar y ffôn / Estate agents role play area
 • Creu poster/ Arwydd ar werth/ Create a ‘For Sale ‘poster

Syniadau staff

 • Storiau cartrefi- Codi castell, Sali Mali, 3 mochyn bach, Yr Hen dŷ, Bob y bildar/ Read various stories
 • Cerddi- Adeiladu tŷ bach, lili wen fach/Study various  poems
 • Arddodiaid- Ble mae Sioni Rhew?/ Prepositions- Where is Sioni Rhew?
 • Ansoddeiriau- Disgrifio eu tŷ (Creu hysbyseb tŷ)/ Adjectives(Create a house advert)
 • Llythrennau a synau/ Letters and sounds
 • Dysgu enwau defnyddiau, ystafelloedd, tai- creu rhestr/ labeli/ Labelu and list house materials
 • Wil cap coch

Datblygiad Mathemategol

 

 • Cyfri a threfnu tai (mwy a llai)/ Sort houses by shape/ size/ number
 • Jig-so
 • Canu ‘Adeiladu Tŷ Bach’/ Sing number rhymes
 • Siâp 2D a 3D- creu tai/ 3D and 2D shapes
 • Arian/ Money

Syniadau staff

 • Adio a thynnu/ Adding and subtracting
 • Trefnolion/
 • Mesur/ Measure

Dydd a nos/ Night and day

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd / A.G.

 • Sut ydyn yn adeiladu? Defnyddiau- defnydd ein tŷ ni, adeiladu tai brics, gwellt, coed/ How do we build? Different building  materials.
 • Dilyn llwybr, dilyn/creu map ble mae’r tai Tri Mochyn Bach? Helpu moch bach i deithio i dŷ brics./ Create a map to show the way to our house
 • Adeiladu tai / Build a house
 • Ble mae anifeiliaid yn byw- anifeiliaid fferm/ Bili broga/ Where do animals live- farm animals/ Bili brogan story
 • Ble ydyn yn byw? Gwahanol fathau o dai (lleol/ardraws y byd)/ Various homes across the world

Syniadau staff

 • Arbrawf defnyddiau/Materials investigation
  • Tai/ystafelloedd slawer dydd/Houses in the past and present
  • Cymysgu defnyddiau i greu defnyddiau adeiladu
  • Blwyddyn newydd Tsieineaidd/ Chinese new year
  • Gwaith synhwyrau – disgrifio defnyddiau./ Describe materials using our senses
  • Trydan-golau/tywyll (cysgodion)- Electricity-Light/Dark (shadows)
  • Stori Santes Dwynwen/ Saint Dwynwen story
  • Ymweld â capel eglwys- Cefyn Burgess/ Visit a chapel
  • Pasg/ Easter

Dydd Gwyl Dewi- bwyd traddodiadol/gwisg/

Datblygiad Creadigol

 • Canu caneuon- ‘Adeiladu Tŷ Bach’/Sing various theme songs
 •  Chwarae rôl adeiladwyr- Adeiladu tŷ- lego, blociau pren, tywod a dŵr,
 • Peintio cymeriadau tri mochyn bach / Paint ‘Three little pigs’ characters
 • Creu mygydau/Make masks
 • Tynnu llun a lliwio- pensiliau, pen ffelt/Draw and colour pictures
 • Peintio tŷ Sali Mali/ Paint Sali Mali’s house
 • Paper mache
 • Adeiladu tref  Castellnewydd Emlyn allan o jync/ Build Newcastle Emlyn
 • Gwrando ar gerddoriaeth/Listen to music

 

Syniadau staff

 • Collage- Cefyn Burgess
  • Gwaith artistiaid enwog/ Famous artists- Kyffin Williams/ Van Gogh
 • Creu seiniau i gefndir stori- defnyddio offerynnau/ Create background music to a story with instruments
 • Synau corff- creu synau anifeiliaid/ Create animal sounds
  • Dawnsio/Dance

Datblygiad Corfforol

 

 • Gêm rhedeg ar ôl moch bach (cath a’r lygoden)/Play games- wolf and mouse
 • Dawnsio/ Dance
 • Gweithgareddau torri allan / Cutting activities
 • Chwarae gemau (gemau buarth) / Varous games

Syniadau staff

 • Dawnsio gwerin/ Folk dancing
 • Gweithgareddau parachute/ Parachute games
 • Pie Corbett

Newyddion