Arthur


 Dosbarth Arthur

                                         

News

Theme

Food Heart 

TYMOR YR HYDREF 2016

AUTUMN TERM 2016

Blynyddoedd / Years 4 &5

BWYD/ FOOD

Iaith – Adrodd yn ôl; cyfarwyddiadau; disgrifiadau; storïau hanesyddol; rysáit; cerddi; gwaith geiriadur; erthygl papur newydd. Ymarferion Llythrennau a Synau a Read Write Inc.

Language – Recount; instructions; descriptions; historical stories; recipes; poems; dictionary work; news paper articles. Read Write Inc and Letters and Sounds (in Welsh).
 

Mathemateg - Rhif; gwerth lle; siâp; gofod a mesur; ffracsiynau; datrys problemau; graffiau; mesur; amser; tebygolrwydd; y pedair rheol.
Maths - Number; place value; shape; space and measurement; fractions; problem solving; probability; graphs; measures; time; consolidation of the four rules of number.

 

Gwyddoniaeth:  Astudio grwpiau bwyd e.e. pa fwydydd sydd angen ar y corff i dyfu’n iach? Ymchwilio i effaith gwers ar wahanol ddefnydiau; ymholi gwyddonol, sgiliau ymchwilio- parwf teg.

Science: Studying food groups e.g. what foods are required for healthy growth? Investigating heating various materials; changing materials; scientific enquiry; investigative skills- fair testing.

 
Hanes –Yr Ail Ryfel Byd.
History – Second World War.

 
Daearyddiaeth : Astudio ardal gyferbyniol – Ffrainc
Geography: Studying a contrasting locality – France

 
 

Addysg Grefyddol: Edrych ar ddathliadau o fewn gwahanol grefyddau gan gynnwys Diolchgarwch a Nadolig mewn Cristnogaeth a Diwali.
Religious Education: Learning about festivals within different religions including Harvest and Christmas in Christianity and Divali.
 

Celf: Astudio artistiaid sy’n canolbwyntio ar fwyd e.e. Paul Cezanne. Dysgu am gelf ‘bywyd llonydd’; creu a gwerthuso.
Art: Studying artists that focus on food e.g. Paul Cezanne. Learn about ‘still-life’; create and evaluate.

 
 

Cerdd : Gwrando ac ymateb i gerddoriaeth gan gynnwys darnau o Gymru. Dysgu am offerynnau’r gerddorfa, a’r delyn yn benodol. Cyfansoddwr y tymor – Karl Jenkins.

Music : Listening and responding to various pieces including famous Welsh music. Composing, singing and appraising Composer of the term – Karl Jenkins.

 

Addysg Gorfforol: Gymnasteg, gemau tîm.

P.E – Gymnastics and team games.

 

 

Dylunio a Thechnoleg – dylunio, creu a gwerthuso bisged.

Design and Technology – design, make and evaluate a biscuit.

 

Bydd disgyblion yn datblygu sgiliau llythrennedd, rhifedd a Th.G.Ch. ar draws y cwricwlwm.

Pupils will develop literacy, numeracy, I.C.T. and social skills across the curiculum.
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cooltext1701944504

IMG 0945