Branwen


Cooltext1700467190 1

 

 

Theme

 

Tymor yr Hydref 2016

Thema Bwyd/Food

 

Datblygiad Personol a Chymdeithasol, Lles ac Amrywiaeth Ddiwylliannol/Personal and Social Development, Well-Being and Cultural Diversity

Dewis bwyd iach/afiach/Choosing healthy/unhealthy foods

Datrys problemau a thrafod deilliannau/Problem solving and discuss outcomes

Gweithgareddau mewnol ac allanol/indoor and outdoor activities

 

Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu/Language, Literacy and Communication Skills

Dyddiadur – Dwyn i gof/Diary - Reccount

Pamffled/Pamphlet

Llythyr/Letter

Poster

Darllen/Reading

Gwaith llafar/Oral work

Llawysgrifen/Handwriting

 

Datblygiad Mathemategol/Mathematical Development

Darllen, ysgrifennu a threfnu rhifau/Reading, writing and ordering numbers

Strategaethau gwaith pen/Mental strategies

Arian/Money

Siapiau 2D/2D shapes

Hyd/Length

Trin data/Data handling

 

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd/Knowledge and Understanding of the World

Newid defnyddiau/Changing materials

Bwyd o bedwar ban byd/Food across the world

Y tywydd/The weather

Ein cymuned/Our community

Bwyd a bwyta’n iach/Food and healthy eating

Ffermio ddoe a heddiw

 

Datblygiad Creadigol/Creative Development

Elfen gerddorol – traw/Musical element – pitch

Lluniau a pheintio/Drawing and painting

Arlunydd y tymor/Artist of the term - Arcimboldo/Cezanne

 

Datblygiad Corfforol/Physical Development

Gemau tîm/Team games

Traws gwlad/Cross country

Gymnasteg/Gymnastics

 

Addysg Grefyddol/Religious Education

Dathliadau/Celebrations

Gŵyl Diolchgarwch/Harvest Festival

Diwali

Nadolig/Christmas

 

News