Croeso 

 

 

Theme

Theme – food. This term your child will be studying the following topics:                                                           

Thema – bwyd. Y tymor hwn bydd eich plentyn yn astudio y themâu canlynol:

Mathematics – Place value, rounding, use of calculator, understand 4 rules, fractions, decimals and percentages, ratios and proportions, data handling, properties of shapes, measure, 24 hr clock and money.

Mathemateg - Gwerth lle, talgrynnu, defnyddio cyfrifiannell, deall 4 rheol, ffracsiynau, degolion a chanrannau, cymhareb a chyfrannedd, trin data, adnabod priodweddau siapiau, mesur, cloc 24 awr ac arian.

Language – Big Write.                                                                                                                                                  English – class novel ‘Friend or Foe’, Roald Dahl, comprehension, recipes, poetry, spelling and grammar.       Welsh –  portraits and self portraits, recounts, factual writing, articles, posters, adverts, instructions, poetry, spelling and grammar. 

Iaith – Geirio Gwych.                                                                                                                                           Saesneg - Darllen a gwrando ar nofel ‘Friend or Foe’ gan Michael Morpurgo ac ymateb iddi. Darllen a deall, ryseitiau, barddoniaeth, sillafu a gramadeg.                                                                                                     Cymraeg – Geirio Gwych.                                                                                                                              Portreadau a hunanbortreadau, darnau dwyn i gof, ysgrifennu ffeithiol, erthyglau, hysbysebion, cyfarwyddiadau, barddoniaeth, sillafu a gramadeg.

 Science – Healthy Living, Balanced diet, Food chains, Changes including reversible changes and the effect of one material on another.                                                                                                                                            Gwyddoniaeth – Byw’n Iach, Diet Cytbwys, Cadwynau Bwyd, Newidiadau yn cynnwys rhai cildroadwy ac effaith un deunydd ar y llall.

 Geography – National Parks of Wales.                                                                                                           Daearyddiaeth – Parciau Cenedlaethol.

 History – Second World War, Background to the war. Who was involved?  Who were the main characters? The effects of war on children. Evacuation. The history of Anne Frank.                                                                      Hanes – Yr Ail Ryfel Byd – Cefndir a dechrau rhyfel, Pwy oedd yn ymladd? Pwy oedd y prif gymeriadau? Effaith y rhyfel ar blant. Hanes Anne Frank.

 Art – Skill: paint mixing, printing. Artists of the term: Cezanne – sketching and imitating their work.                  Celf – Astudio gwaith Cezanne.

Design Technology – Food – Design and make biscuits.                                                                                     Dylunio a Thechnoleg – Dylunio a gwneud bisgedi.

Music – Music of WW2.                                                                                                                               Cerddoriaeth – Cerddoriaeth yr Ail Ryfel Byd.

Religious Education – Celebrations of world’s religions                                                                                       Addysg Grefyddol – Dathliadau crefyddau’r byd.

Physical Education – gymnastics and team games.                                                                                                         Addysg Gorfforol – gymnasteg a gêmau tîm.

News