Dyfed


Enw Dosbarth

 Gwasanaeth (1)

 

Theme

This is what we will be studying this term:

Dyma beth fyddwn yn astudio y tymor yma:

Theme of the Term: Cartrefi

Thema y Tymor: Cartrefi

Language: Big Write writing activities including persuasive writing and instructions. Practise phonemes and graphemes, including Read Write Inc. to develop vocabulary and improve spelling.

Iaith: Gweithgareddau Geirio Gwych yn cynnwys Ysgrifennu mewn arddull sy'n perswadio a Chyfarwyddiadau. Ymarferion llythrennau a synnau amrywiol gan gynnwys Read Write Inc. i ddatblygu geirfa a sillafu.

Mathematics: Number, place value, shape, space and measurement, fractions, problem solving, consolidation of the four rules

Mathemateg: Rhif, Gwerth lle, Siap, Gofod a Mesur, Ffracsiynnau, Datrys Problemau ac y bedair rheol.

Science: Materials

Gwyddoniaeth: Deunyddiau

Design and Technology: Urdd activities

Dylunio a Thechnoleg: Gweithgareddau Urdd

History: The Tudors

Hanes: Y Tuduriaid

Geography: The local area and fair trade

Daearyddiaeth: Yr ardal leol a Masnach deg.

Art: Homes and Houses - JMW Turner

Celf: Tai a chartrefi - JMW Turner

Religious Education: Places of Worship

Addysg Grefyddol: Lleoedd Addoli

Music: Hen Wlad fy Nhadau and other traditional songs

Cerddoriaeth: Hen Wlad fy Nhadau a chaneuon traddodiadol eraill

Physical Education: Netball, Hackey and Dance

Addysg Gorfforol: Pel Rwyd, Hoci a Dawns

Monday: Physical Education

Dydd Llun: Addysg Gorfforol

Pupils will develop literacy, numeracy and I.C.T. skills across the curriculum.

Bydd y disgyblion yn datblygu sgiliau llythrennedd, rhifedd a TGCh ar ddraws y cwricwlwm.

News

19th October 2015

Miss Myfanwy comes to talk to us about being an organ donor...

Miss Myfanwy

Castell Henllyse.jpg

Gwefan Dyfed

 

 

Diwrnod y Trwyn Coch / Comic Relief 13/3/15
 

Dyma lun o'r dosbarth yn mwynhau gwisgo'n ddwl wrth godi arian i elusen Comic Relief eleni. Da iawn bawb am eu hymdrech - llwyddwyd i godi dros £800.00!

Here we are being "funny for Money" as we dressed up for Comic Relief. Well done everybody for their effort and helping the school raise over £800.00!

 

Diwrnod y Llyfr / World Book Day 5/3/15

Buom yn dathlu Diwrnod y Llyfr mewn steil eleni yng nghwmni Meleri Wyn Jones, awdur y gyfres boblogaidd "Na, Nel!". Diolch iddi am roi o'i hamser ac am ysbrydoli'r dosbarth i ysgrifennu gwaith gwreiddiol hyfryd wrth greu ffrind dychmygol i Nel.

We celebrated World Book Day in style this year in the company of Welsh author Meleri Wyn James. We wish to thank her for giving up her time and coming in to inspire the class to write some lovely descriptions as they created a fictional friend for her popular charater Nel.