Penfro


Banner Led

 

 

Theme

Welcome to Dosbarth Penfro

Summer Term 2016

Dosbarth Penfro

Tymor yr Haf 2016 

Frozen Samme Mejias 6 

 Thema – TYFIANT

Theme – GROWTH

 

Iaith: Storiau, Hunangofiant, Disgrifiadau, Cerddi, Dramau

Language: Stories, , Descriptions, Poems, Big Write 

Mathemateg: Ffracsiynau, unedau metrig, strategaethau lluosi, adio, tynnu a rhannu, datrys problemau, rhesymu gyda rhif, graffiau, cynhwysedd, cymhareb, cyfannedd a chanrannau, Asesiadau

Mathematics: Fractions, metric units, solving real-life problems, reasoning about numbers, capacity and volume, time, assessments 

Gwyddoniaeth: Prosesau Bwyd a Phethau Byw

Science: Life Processes and Living Things

Hanes: Terfysgoedd Rebecca,

History: Rebecca Riots

Daearyddiaeth: Tir ysgol

Geography: The school grounds

Addysg Grefyddol: Crefyddau'r byd - Y Creu

Religious Education: World Religions -Creation  

Celf: Paentio, Collage a braslunio: Henri Rousseau

Art: Painting, collage, sketching: Henri Rousseau

Addysg Gorfforol: Gemau, Athletau, Mabolgampau

P.E.: Team games, Athletics, Sports day

ICT: Coding, Cross Curricular activities, J2e, Hwb

TGCh: Codio, Gweithgareddau traws gwricwlaidd, J2e, Hwb

 

Bydd disgyblion yn datblygu sgiliau llythrennedd, rhifedd a TGCh. ar draws y cwricwlwm.

Pupils will develop literacy, numeracy, ICT and social skills across the curriculum.

P.E Dydd Iau/Thursday

Nofio/Swimming: Dydd Mercher/Wednesday

News

Download the ClassDojo app here:

      Dojo

Download the Sumdog app here:

Sumdog

 

Sports Relief on Friday the 18th March, come dressed as your favourite sporting legend (£1). A day full of fun sporting activities!

 Sport Relief 2016

In order for dosbarth Penfro to win the cup, they must have the best attendance in the whole school. 

Can we do it? Yes we can! 

Attendance

 

Er mwyn i ddosbarth Penfro i ennill y cwpan, rhaid iddynt gael y presenoldeb gorau yn yr ysgol gyfan. Allwn ni wneud hynny? Ie gallwn! 

Flag Of Wales

 

 

Crayon