Rhiannon


Cooltext1700449366

Welcome To Dosbarth Rhiannon

 085

 

 

 

 

 

 

Theme

 

Hydref 2016 – Thema: Bwyd

Theme - Food

 Giphy

 

Bydd eich plentyn yn astudio'r pynciau canlynol

This term your child will be studying the following topics:

Mathemateg - Gwerth lle, talgrynnu, defnyddio cyfrifiannell, deall 4 rheol, ffracsiynau, degolion a chanrannau, cymhareb a chyfrannedd, trin data, adnabod priodweddau siapiau, mesur, cloc 24 awr ac arian.

Mathematics – Place value, rounding, use of calculator, understand 4 rules, fractions, decimals and percentages, ratios and proportions, data handling, properties of shapes, measure, 24 hr clock and money.

 

Iaith– Geirio Gwych

Portreadau a hunanbortreadau, darnau dwyn i gof, ysgrifennu ffeithiol, erthyglau, hysbysebion, cyfarwyddiadau, barddoniaeth, sillafu a gramadeg.  Saesneg Nofel y Tymor - ‘Friend or Foe’   Astudio gwaith Roald Dahl.

Language – Big Writing

Portraits and self portraits, recounts, factual writing, articles, adverts, instructions, English – class novel ‘Friend or Foe,  comprehension, recipes, poetry, spelling and grammar. Study Roald Dahl.

 

Gwyddoniaeth – Byw’n Iach, Diet Cytbwys, Cadwynau Bwyd, Newidiadau yn cynnwys rhai cildroadwy ac effaith un deunydd ar y llall.

Science – Healthy Living, Balanced diet, Food chains, Changes including reversible changes and the effect of one material on another.

 

 

Daearyddiaeth – Parciau Cenedlaethol.

Geography – National Parks of Wales

 

Hanes – Yr Ail Ryfel Byd – Cefndir a dechrau rhyfel, Pwy oedd yn ymladd? Pwy oedd y prif gymeriadau? Effaith y rhyfel ar blant. Hanes Anne Frank.

History – Second World War, Background to the war. Who was involved?  Who were the main characters? The effects of war on children. Evacuation. The history of Anne Frank.

 

Celf – Astudio gwaith Cezanne.

Art – Skill: paint mixing, printing.

Artists of the term: Cezanne – sketching and imitating their work.

 

Dylunio a Thechnoleg – Dylunio a gwneud bisgedi.

Design Technology – Food – Design and make biscuits

 

Cerddoriaeth – Cerddoriaeth yr Ail Ryfel Byd

Music –Cerddoriaeth yr Ail Ryfel Byd

 

Addysg Grefyddol – Dathliadau crefyddau’r byd.

Religious Education – Celebrations of world’s religions

 

Addysg Gorfforol – ffitrwydd, dawns ac athletau.

Physical Education– Gymnastics and Team Games

 

News

 

Diwrnod Roald Dahl

13th September 2016

087